Podmienky súťaženia

FLAUTIADA 2022

  1. dodržanie vekovej hranice (hraničný vek v deň konania súťaže)
  2. naštudovanie povinného repertoáru + voľného programu v určenom časovom limite
  3. zaslanie detailne vyplnenej elektronickej prihlášky. Uzávierka prihlášok 30. apríl 2022  (prihláška je prístupná od 1. februára 2022 na flautiada.sk)
  4. úhrada štartovného poplatku a doručenia potvrdenia o zaplatení štartovného poplatku na flautiada@gmail.com

Výška štartovného poplatku je 70€ za každého súťažiaceho
poplatok 35€ (korepetítori, pedagógovia, sprievodné osoby)
do termínu 30. apríl 2022.  
Prijatím potvrdenia o úhrade štartovného bude vaša prihláška do súťaže naplno akceptovaná. (po tomto termíne nebudú žiadne ďalšie prihlášky akceptované).
Odporúčanie: vzhľadom k neistej pandemickej situácii vám odporúčame uhradiť poplatok až tesne pred uzávierkou. Štartovný poplatok je nevratný s výnimkou nekonania sa súťaže.

Kontaktný e-mail:      flautiada@gmail.com

Kontaktné osoby:     

  • Ivica Gabrišová +421 915 754604
  • Janka Jámborová +421 902 676019
  • Matúš Krnáč +421 908 176798

Bankové spojenie:

Názov banky: Tatra banka a.s.
názov účtu: FLAUTIADA
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2822 5036
BIC code/ Swift Code: TATRSKBX
účel platby: štartovný poplatok + meno

Pre každú kategóriu je zabezpečený kvalifikovaný korepetítor – poplatok za korepetíciu 35€ (1 skúška pre každé súťažné kolo v rozsahu max. 30 minút + 5min. akustická skúška v koncertnej sále + samotné vystúpenie kandidáta na súťaži)

V prípade, že súťažiaci príde s vlastným korepetítorom, uhrádza tak isto zaňho štartovný poplatok 35€ – ako poplatok za pasívneho účastníka.

Poplatok 35€ sa týka tiež pasívnych účastníkov súťaže (sprevádzajúce osoby, pedagógovia, rodičia a pod.)
Štartovné poplatky slúžia výhradne na organizáciu a finančné zabezpečenie súťaže.
Štartovné zahŕňa: možnosť individuálnej prípravy v cvičných miestnostiach, strava + občerstvenie počas súťaže.
Ubytovanie a cestovné náklady si hradí každý účastník sám.
Organizátori poskytnú informácie o možnosti ubytovania v meste Banská Bystrica, kde bude možnosť rezervácie.